Struktura organizacyjna

ORGANIZACJA:

KIEROWNIK: Anna Szczygoł, tel. 85 68 18 059, e-mail: anna.szczygol@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

Na czele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach stoi kierownik Biblioteki, który kieruje całokształtem jej działalności i reprezentuje ją na zewnątrz. Kierownik zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki.

 
GŁÓWNY KSIĘGOWY: Barbara Leonkiewicz Laskowska, tel. 85 68 18 059

Główny księgowy zapewnia prawidłową działalność finansową Biblioteki. Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi na organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Joanna Chmielewska, tel. 85 68 18 059, e-mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

Inspektor Ochrony Danych jest osobą wyznaczoną do działań na rzecz zgodnego przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, włączającą się we wszystkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych w Bibliotece.

 

Regulamin Organizacyjny Biblioteki i jego zmiany.

Zarządzenie Nr 2/18

Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach. 

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r,, poz. 862, z 2018 r., poz. 152 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1  Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach nadanego  uchwałą z dnia 13 marca 2006 r. Nr XX/226/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92, poz.907 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 964) zarządzam, co następuje:                                                                               

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                                 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 3/2008 Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej z 12 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach.                                                                                                                                                                                                                                  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

                                                                                                                                                                                                   Kierownik MBP Anna Szczygoł

                      

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/18 z dnia 24 maja 2018 r.                           

Kier. MBP w Kleszczelach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZELACH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach zwany dalej

„Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach, w tym:

1) organizację wewnętrzną Biblioteki;

2) zadania i obowiązki Kierownika Biblioteki;

3) zadania i obowiązki Głównej Księgowej Biblioteki;

4) zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych;

5) zadania i zasady tworzenia punktów bibliotecznych;

6) tryb czynności kancelaryjnych i obieg dokumentów;

7) organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;

8) zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

9) postanowienia końcowe.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie użyte jest określenie:

1) Biblioteka – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Kleszczelach;

2) Kierownik - należy rozumieć kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach;

3) Główny Księgowy – główny księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.;

4) Inspektor Ochrony Danych – inspektora ochrony danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach;

5) Statut – Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

6) RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. U. UE z 4.5.2016 r.L 119/1).

ROZDZIAŁ II

Organizacja biblioteki

§ 3

Struktura Biblioteki jest następująca:

1) kierownictwo Biblioteki:

a) Kierownik Biblioteki,

b) Główny Księgowy;

2)  Inspektor Ochrony Danych;

3) punkty biblioteczne

ROZDZIAŁ III

Zadania i obowiązki Kierownika Biblioteki

§ 4

Kierownik Biblioteki odpowiada za:

1) realizację zadań statutowych Biblioteki;

2) gospodarkę finansową;

3) politykę kadrową;

4) politykę ochrony danych osobowych i informacji;

5) realizację zadań wynikających ze szczególnych przepisów prawa.

§ 5

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) kierowanie całokształtem działalności Biblioteki, reprezentowaniem jej na zewnątrz i zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Biblioteki, zgodne ze statutem i obowiązującymi przepisami;

2) tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb społeczności w zakresie działalności czytelniczej, kulturalnej i informacyjnej;

3) tworzenie wewnętrznych aktów prawnych, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz zawieranie umów i porozumień;

4) prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach określonych dla instytucji kultury i czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;

5) zarządzanie mieniem Biblioteki;

6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, pełnienie wobec nich funkcji pracodawcy i zwierzchnika służbowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy - BHP;                                   

7) przydzielanie pracownikom zakresów czynności, nadzorowanie ich działalności, delegowanie oraz udzielanie im urlopów, upoważnień i pełnomocnictw i nagród;

8) sporządzanie sprawozdań i opracowań statystycznych oraz dokumentacji związanej z działalnością Biblioteki;

9) gromadzenie, opracowywanie, selekcja i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej oraz organizowanie  imprez promujących czytelnictwo;

10) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków oraz dokonywanie kontroli wewnętrznej;

11) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami;

12) pełnienie obowiązków administratora danych osobowych Biblioteki, m.in. upoważnianie pracowników Biblioteki do przetwarzania danych osobowych;

13) pełnienie obowiązków administratora lokalnego BIP Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV

Zadania i obowiązki Głównego Księgowego

§ 6

1.Główny Księgowy zapewnia prawidłową działalność finansową biblioteki i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Główny Księgowy odpowiada wobec Kierownika za realizację powierzonych zadań.

§ 7

 Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,     polegającymi na organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych;                                                                                                                                                                              

2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji oraz prawidłowe sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań i rozliczeń finansowych i statystycznych;

3) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;

4) czuwanie nad prawidłowością załatwiania całości spraw związanych z prowadzeniem rachunku bankowego;

5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;                                                                                                                                         

6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

7) przygotowanie projektu zakładowego planu kont i jego aktualizacja;

8) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

9) naliczanie i wypłata wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń osobom zatrudnionym;

10)dokonywanie rozliczeń z urzędami w zakresie ubezpieczeń z ZUS i w zakresie podatków z Urzędem Skarbowym;

11) zgłaszanie pracowników Biblioteki do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;                                                                                                                                               

12) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych.

ROZDZIAŁ V

Zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych

§ 8

1. W Bibliotece funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych.

2. Inspektor Ochrony Danych jest osobą wyznaczoną do działań na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, włączającą się we wszystkie sprawy  dotyczące przetwarzania danych osobowych w bibliotece.

3. Zadania Inspektora Ochrony Danych określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VI

Zadania i zasady tworzenia punktu bibliotecznego

§ 9

1. Punkty biblioteczne organizowane są w miarę potrzeb przez Kierownika Biblioteki na podstawie obowiązujących przepisów.

2. Do zadań punktu bibliotecznego należy przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych.

3. Szczegółowe zasady organizacji i korzystania z punktu bibliotecznego określają  regulaminy nadane przez Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

4. Osoba uprawniona do prowadzenia punktu bibliotecznego prowadzi go bezpłatnie na  podstawie podpisanego zobowiązania o prowadzeniu punktu bibliotecznego, które określa  jego obowiązki i zadania.

ROZDZIAŁ VII

Tryb czynności kancelaryjnych i obieg dokumentów

§ 10

1. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz tryb postępowania z wszelką dokumentacją w Bibliotece określa Instrukcja Kancelaryjna Biblioteki przyjęta odrębnym zarządzeniem.

2. Całokształt spraw związanych z tworzeniem, przyjmowaniem i rejestrowaniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej należy do Kierownika Biblioteki.                                                                                                                                                                                                                                            

§ 11

1. Umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Biblioteki podpisuje Kierownik Biblioteki.

2. Kierownik ponadto podpisuje:

1) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki;

2) odpowiedzi na skargi i wnioski;

3) zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji;

3. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje instrukcja opracowana przez głównego księgowego.

ROZDZIAŁ VIII

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 12

1. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy Biblioteki.

2. Skargi i wnioski wpływające do Biblioteki w formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznie są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków.

3. Osobą odpowiedzialną za wyjaśnianie i załatwianie skarg i wniosków jest Kierownik Biblioteki.

4. Odpowiedzi na skargi podpisuje Kierownik Biblioteki.

ROZDZIAŁ IX

Zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

§ 13

1. System kontroli obejmuje kontrolę zarządczą wewnętrzną i zewnętrzną.

2. Kontrolę wewnętrzną, w każdym zakresie, sprawuje Kierownik Biblioteki.

3. Główna Księgowa dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

4. Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzeganie ustawy o ochronie danych,RODO i przepisów wewnętrznych administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych.

5. Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez uprawnione organy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe.

§ 14

1. Kierownik jest obowiązany do zapoznania pracowników z Regulaminem Organizacyjnym

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

3. Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego ustalenia.

 

Zmiana w regulaminie:

ZARZĄDZENIE Nr 2/19

Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983, z 2019 r., poz.115) oraz § 10 ust. 1  Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach nadanego  uchwałą z dnia 13 marca 2006 r. Nr XX/226/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92, poz.907 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 964 z późn. zm) zarządzam co następuje:                                                                                   

§ 1.W Zarządzeniu Nr 2/18 Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach w § 5 po pkt. 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„ 14) planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej w Bibliotece, zgodnie z obowiązującymi przepisami”.                                                                                                                

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30