Statut

STATUT                                                                                                                                   

Zmiany 

Uchwała Nr XII/92/08 z dnia 19.03.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 98, poz. 964 z dnia 18.04.2008 r.)

 

UCHWAŁA NR XX/226/06
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

 

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92, poz. 907 z dnia 01.04.2006 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 oraz art.. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) w związku z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXIX/159/98 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Jaroszewicz

Załącznik
do uchwały Nr XX/226/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLESZCZELACH

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm);

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kleszczele.

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Kleszczele, a jej obszarem działania miasto i gmina Kleszczele.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Kleszczel.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu oraz adres siedziby.

§ 5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania biblioteki

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami i towarzystwami działającymi w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7) sprawowanie nadzoru nad punktami bibliotecznymi w gminie, udzielanie im pomocy metodycznej i organizacyjno-technicznej;

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

ROZDZIAŁ 3

organizacja i zarządzanie biblioteką

§ 8. 1. Całokształtem działalności Biblioteki kieruje kierownik Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Kleszczel.

§ 9. 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy biblioteczni oraz pracownicy obsługi.

2. Pracowników wymienionych w ust. 1 zatrudnia kierownik Biblioteki.

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych pracowników określa regulamin ustalony przez kierownika.

2. Kierownik i pracownicy biblioteczni powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.

§ 11. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika Biblioteki.

§ 12. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki zgodnie z obowiązującym regulaminem.

ROZDZIAŁ 4

Gospodarka finansowa biblioteki

§ 13. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 15. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

§ 16. 1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

1) budżetu gminy w formie dotacji;

2) dochodów własnych;

3) innych źródeł.

2. Dochodami własnymi Biblioteki mogą być:

1) darowizny od osób fizycznych i prawnych;

2) opłaty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

3) opłaty, w formie kaucji, za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) opłaty za wydawnictwa własne;

5) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży mienia ruchomego.

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2018-05-20

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30