Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zasady te stosuje się od dnia 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach reprezentowana przez Kierownika Biblioteki, adres e-mail: anna.szczygol@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub pod nr tel. 85 68 18 059.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach Joanną Chmielewską za pomocą adresu e-mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub pod nr tel. 85 68 18 059.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach lub do momemtu odwołania zgody. W sytuacji zaprzestania korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione  są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających w prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach, Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2019-03-14

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30