Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Zamieszczone na stronie treści w formie PDF, DOC itp. nie są dostępne cyfrowo bowiem większość została opublikowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej. Administrator będzie ograniczał do minimum korzystanie z takich plików, a teksty obsadzał bezpośrednio w serwisie. Mogą zdarzać się sytuacje, że niektóre teksty są niedostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł, są skanami, bądź zostały opublikowane w oparciu o zasady obowiązujące w innych instytucjach.

Wyłączenia:

Teksty w większości opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-26. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Szczygoł, adres poczty elektronicznej anna.szczygol@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 68 18 059. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

Adres organu odwoławczego: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele

Adres e-mail organu odwoławczego: anna.szczygol@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 68 18 059

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczelach. Do budynku można wejść tylko schodami, nie ma podjazdów, wind ani najazdów dla wózków inwalidzkich. Biblioteka nie posiada parkingu. Niedaleko budynku znajduje się przystanek PKS. Na terenie instytucji istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

Można korzystać z klawiatury i myszki oraz standardowych skrótów klawiaturowych.

Możliwość wydrukowania tekstów.

Możliwość powiększenia czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury odwołąwczej można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl , adres: Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 800676676